Արմեն Դանիելյան


Տնօրենի խորհրդական

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի խորհրդական – Արմեն
Դանիելյան

Կենսագրություն
Ծնվել է 1976 թվականի հուլիսի 18-ին, ք․ Երևան
Կրթություն

1995-2000թթ — Հայկական Պետական Գյուղատնտեսական Ակադեմիա, տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ,
աստիճան՝ բակալավր
1998թ մարտ -1999թ նոյեմբեր — Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան (ՀԱՀ), քաղաքագիտության և
միջազգային հարաբերությունների դեպարտամենտ (զուգահեռ՝ իրավագիտության դեպարտամենտ ),
աստիճան՝ մագիստրոս
ՀԱՀ հավելյալ դասընթացներ.
• Եվրոպական Միության Իրավունք (որպես միջդեպարտամենտային ուսուցման փորձարարական
ուսանող),
• Մարդու Իրավունքներ,
• Ֆինանսներ և Բյուջե,
• Հայաստանի Կառավարություն,
• Բնապահպանական Կառավարում,
• Բնապահպանական Կայուն Զարգացում.
ՀԱՀ Մագիստրոսական թեզ
<<Համաշխարհային Արտարժույթային Հիմնադրամի Ազդեցությունը Անդամ Երկրների Տնտեսական
Զարգացման Վրա>>
(Հետազոտության շրջանակ. ուսումնասիրվել է Անդրկովկասյան և Միջին Ասիական երկրների
ընդհանուր տնտեսական զարգացմանը զուգընթաց կայուն զարգացման ուղիները և դրանցից բխող
բնապահպանական և գյուղատնտեսական խնդիրները):
1992-1997թթ — Երևանի <<Հրաչյա Աճառյան>> Համալսարան, միջազգային տնտեսական
հարաբերությունների ֆակուլտետ, գիտական աստիճան՝ Մագիստրոս
Որակավորում. Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների մասնագետ. (անհատական գրաֆիկով
ուսուցում 31.10.1995-11.04.1997թթ.)
12.06.2012թ. պետական քննական հանձնաժողովում համապատասխան քննություններ հանձնելուց
հետո տրվել է ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԴԻՊԼՈՄ
Գործառնական ուսուցումներ որակավորման համար (Training)
2019թ սեպտեմբեր
— Բիովերսիտի Ինթերնաշնալի տարածաշրջանային կենտրոն Ուղբեկստանում ԱՊՀ
երկրների համար
Հատուկ դասընթաց «Ագրոկենսաբազմազանության օգտագործման նորարարությունը կայուն
գյուղատնտեսության զարգացման համար»

2006թ․ — Բույսերի Գենետիկական Ռեսուրսների Միջազգային Իստիտուտ, Հռոմ IPGRI (Rome)
2005թ․ — Բույսերի Գենետիկական Ռեսուրսների Միջազգային Իստիտուտ, Հռոմ IPGRI (Rome)
Հատուկ դասընթաց ծրագրերի համակարգողների թիմային աշխատելաձևի վերաբերյալ
2000թ․ — Տեխասի A&M Համալսարանի <<Գյուղատնտեսական էկոնոմիկա>> դեպարտամենտ
1995թ․ — ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, <<Միջազգային տնտեսական
համագործակցություն>> մասնագիտական թեմատիկ թրեյնինգ:
Թեմա. Միջազգային տնտեսական համագործակցություն
Ուսուցանողներ՝ Ավետ Ադոնց, Արթուր Մանասերյան
Հատուկ դասընթաց ծրագրերի համակարգողների առաջնորդության (leadership) վերաբերյալ
Գիտական կազմակերպություններում անդամակցություն
• Բնության պահպանության միջազգային միություն (IUCN), Մշակաբույսերի վայրի
ցեղակիցների պահպանման մասնագետների խումբ (CWRSG), IUCN / CWRSG անդամ (2006թ.
սեպտեմբերից մինչ այժմ)
• Բնության պահպանման միջազգային միություն (IUCN) տեսակների պահպանման հանձնաժողով
(SSC), IUCN / SSC անդամ (2006թ. սեպտեմբերից մինչ այժմ)
Պարտադիր զինվորական ծառայություն
31.10.1995թ — 11.04.1997թ Ընդհանուր 1,6 ամիս ծառայել եմ զինված ուժերում,
Մասնագիտացում` դիպուկահար
Աշխատանքային գործունեություն
2022 մարտ – մինչ այժմ
— ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության
1․ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ (2022 մարտ – 2022հուլիս)
2․ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի խորհրդական (2022հուլիս- մինչ այժմ)
3․ ՄԱԿ ՇՄ ԳԷՀ «Լանդշաֆտի վերականգնում Հայաստանի քաղաքային և մերձքաղաքային
համայնքներում» ծրագիր հեղինակ
2020 ապրիլ – 2022 փետրվար — Երևանի քաղաքապետարան
1․ «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի Էկոլոգ (2020 ապրիլ-2020
մայիս), Ագրոնոմիական բաժնի պետ (2020 հունիս-2022 հոկտեմբեր)
2․ «Թափառող կենդանիների ստերջացման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի արտաքին կապերի գծով
պատասխանատու (2021 նոյեմբեր-2022 փետրվար)

2015թ դեկտեմբեր — 2019 թ դեկտեմբեր — ՀՀ Բնապահպանության նախարարության, ներկայումս ՀՀ
շրջակա միջավայրի նախարարության իրավասությունների շրջանակներում իրականացվող Միավորված
Ազգերի Կազմակերպության (ՄԱԿ), Բնապահպանական Ծրագիր (UNEP) և Գլոբալ Էկոլոգիական
Հիմնադրամ (GEF), <<Հայաստանի գյուղական համայնքներում ագրոկենսաբազմազանության
պահպանության և օգտագործման միջոցով կենսապայմանների բարելավում>> ծրագիր
Ծրագրի ազգային համակարգող
2017թ մարտ — 2018 թ դեկտեմբեր — ՀՀ կառավարության աշխատակազմի <<Գյուղական տարածքների
տնտեսական զարգացման ԾԻԳ>> ՊՀ
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի (IFAD) և Գլոբալ Էկոլոգիական
Հիմնադրամի (GEF) <<Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն
կառավարում>> Ծրագիր
Ծրագրի համակարգող՝ խորհրդատուի պարտականություններով
2014թ մայիս — 2015թ նոյեմբեր — Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Գյուղատնտեսության
Զարգացման Միջազգային Հիմնադրամ (UN IFAD, Հռոմի գրասենյակի պայմանագրով)
Ագրոկենսաբազմազանության գծով խորհրդատու <<Հայաստանում արտադրողականության աճին
ուղղված հողերի կայուն կառավարում>> ծրագրի փաստաթուղթը մշակելու համար
2014թ օգոստոս — 2015թ նոյեմբեր — ՀՀ կառավարության աշխատակազմի <<Գյուղական տարածքների
տնտեսական զարգացման ԾԻԳ>> ՊՀ,
Ազգային կոնտակտային անձ (National Focal Point) Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային
հիմնադրամի (IFAD) և Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (GEF) <<Հայաստանում
արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն կառավարում>> ծրագրի մշակման համար
2014թ հուլիս — 2015թ փետրվար — ՀՀ բնապահպանության նախարարության իրավասությունների
շրջանակներում իրականացվող Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Բնապահպանական Ծրագիր
(UNEP)- Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (GEF), <<Հայաստանի գյուղական համայնքներում
ագրոկենսաբազմազանության պահպանության և օգտագործման միջոցով կենսապայմանների
բարելավում>>
ծրագրի մշակման համար ագրոկենսաբազմազանության գնահատման փորձագետ և կոնտակտային անձ
(համակարգող)
2013թ մարտ — 2014թ դեկտեմբեր — ԵԱՀԿ <<Եվրոպայում Անվտանգության և Համագործակցության
Կազմակերպություն>>
Բնապահպանության, գյուղատնտեսության զարգացման, տեղեկատվության մատչելիության և
բնապահպանական հարցերում որոշումների կայացման գործընթացում հասարակության
մասնակցությունը ապահովելու գծով փորձագետ

2004թ հունիս — 2010թ հունիս — ՀՀ բնապահպանության նախարարության իրավասությունների
շրջանակներում իրականացվող Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Բնապահպանական Ծրագիր
(UNEP)- Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (GEF), Ծրագիր <<Մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցների
In-situ պահպանությունը տեղեկատվության կատարելագործված կառավարման և գործնական կիրառման
միջոցով>>, կրճատ՝ ՄԱԿ ԲԾ/ԳԷՀ <<Մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցներ ծրագիր>>: Ծրագրի
ազգային համակարգող Find GEF 20 Best Projects – UNEP
2005թ հունվար — 2005թ դեկտեմբեր — ՀՀ բնապահպանության նախարարության իրավասությունների
շրջանակներում իրականացվող Միավորված Ազգերի Սննդի և Պարենի կազմակերպության (FAO UN)
<<Իրավական աջակցություն մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցների In-situ պահպանությանը>> ծրագիր
Ծրագրի ազգային համակարգող
2002թ սեպտեմբեր — 2008թ հունիս — Երևանի <<Հրաչյա Աճառյան>> Համալսարանի
Համաշխարհային տնտեսագիտության դեպարտամենտ, դասախոս (դոցենտ)
Դասավանդվող առարկաներ՝
• <<Եվրոմիության առևտրատնտեսական հարաբերություններ>> ներառյալ գյուղատնտեսական
և կայուն զարգացման ուղիները,
• <<Գյուղատնտեսական և կայուն զարգացման ուղիները>>,
• <<Միջազգային մարկետինգ>>,
• <<Միջազգային մենեջմենթ>>,
• <<Տնտեսագիտական անգլերեն>>
2003թ հոկտեմբեր — 2004թ սեպտեմբեր — ՀՀ բնապահպանության նախարարության
իրավասությունների շրջանակներում իրականացվող Միավորված Ազգերի Կազմակերպության
Բնապահպանական Ծրագիր (UNEP)- Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (GEF), Ծրագիր
<<Հայաստանի համար Կենսաբանական անվտանգության շրջանակի նախագծում>>: Ծրագրի
օգնական/կառավարիչ
2003թ օգոստոս — 2003 թ հոկտեմբեր — ՀՀ բնապահպանության նախարարության իրավասությունների
շրջանակներում իրականացվող Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Բնապահպանական Ծրագիր
(UNEP)- Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (GEF) Ծրագիր <<Ազգային Հզորությունների
Ինքնագնահատում>>, Բնապահպանական ինստիտուցիոնալ և կառուցվածքային հզորությունների
կարիքների գնահատման ազգային փորձագետ
2002թ նոյեմբեր — 2004թ փետրվար — ՀՀ բնապահպանության նախարարության
1) Նորմատիվամեթոդական վարչություն, առաջին կարգի մասնագետ (2002թ նոյեմբեր-2003թ
հունիս)
2) <<Պետական Բնապահպանական փորձաքննություն>> ՊՈԱԿ, առաջատար մասնագետ (2003թ
հուլիս-2004թ փետրվար)

2000թ հոկտեմբեր — 2001թ մայիս — ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն, արտաքին
տնտեսական քաղաքականության վարչություն, առաջատար մասնագետ
2003թ ապրել — 2003թ մայիս — Կովկասի Տարածաշրջանային Բնապահպանական Կենտրոն (REC
Caucasus), թարգմանիչ
2001թ օգոստոս — 2002թ մարտ — “ARMSTAR” Կորպորացիա, գլխավոր փորձագետ՝ արտաքին
տնտեսական համագործակցության և համաձայնագրերի գծով
1999թ օգոստոս — 1999թ սեպտեմբեր — ԱԳՐՈ նախագիծ կենտրոն Հայ-Հոլանդական
կազմակերպություն, մարկետինգի գծով պատասխանատու գյուղատնտեսական հետազոտության համար
1998թ փետրվար-2000թ հուլիս — <<ՀԱՅԱՍ>> Ձեռնարկություն, տնտեսագետ, որից մարտ-հուլիս
ամիսներին գլխավոր տնտեսագետ
Հեղինակ, համահեղինակ կամ մասնակցություն գիտական կամ իրազեկման հոդվածների կամ
ուղեցույցների մշակմանը։
Լեզուների իմացություն

  1. Հայերեն (գերազանց),
  2. Անգլերեն (գերազանց),
  3. Ռուսերեն (գերազանց),
  4. Արաբերեն (լավ)

Անձնական տվյալներ՝
Ամուսնացածէ, ունի 3 զավակ։
danielyan.armen@gmail.com
Հեռ բջջային` (374 44) 803030